2011-2012/DM1

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 1 - september 2011

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

De voorbije vakantieperiode was voor veel jongeren een beklijvende ervaring… in de confrontatie met de menselijke machteloosheid tegenover de natuur, raakten zij een stukje zorgeloosheid kwijt. Ze zijn plots “groot” geworden en zoals wij allen: “kinderen van een uitdagende wereld “ (M.L in DS).
Op deze eerste schooldag mogen wij deze duizenden jongeren ontvangen en hen een jaar lang nabij zijn op hun boeiende levenstocht naar volwassenheid. We mogen hen inspireren en bemoedigen, hen motiveren om kennis en vaardigheden te verwerven.
Als diocesane pedagogische begeleidingsdienst staan we paraat om u en alle leden van uw schoolgemeenschap zo goed mogelijk te ondersteunen in deze boeiende opdracht van opvoeding en onderwijs. Van harte een goed schooljaar gewenst !

In dit eerste nummer van onze Diocesane Mededelingen van het schooljaar 2011-2012 willen we u alvast de nodige informatie bezorgen voor een vlotte start.
In het algemeen gedeelte vindt u de actuele gegevens over ons DPB-team. We stellen twee nieuwe collega’s voor en vragen ook uw aandacht voor enkele bijzondere initiatieven. Er is een aangepaste versie van de documenten die wij aan de scholen vragen, de DPB-kalender en bijdragen uit het BuSO en GOK. De vertrouwde rubrieken taaldrempels, de schoolmediatheek en schoolpastoraal ontbreken zeker niet.

In het tweede deel over de vakgebieden zijn er bijdragen van bijna alle vakbegeleiders met actuele en nuttige informatie bij de start van het nieuwe schooljaar. In een volgend nummer zullen de nu nog ontbrekende vakken aan bod komen.

En tot slot kan u al heel veel inspiratie putten uit de boeiende initiatieven van scholen, die we voor u graag “In de kijker” zetten. Het Sint-Paulusinstituut Herzele verbroederde met Pakistan en werd beloond met een Dynamo 3 beurs voor een creatieve uitwerking van Orpheus. De “Jonge helpende handen Trofee” van Ziekenzorg CM ging dit jaar naar het Sint-Vincentiusinstituut Dendermonde. Een laatstejaarsleerling van Benedictuspoort Ledeberg viel in de prijzen van het “Life and remember” project, een sterk staaltje van herinneringseducatie. En het project Circulus III van het VTI Aalst is een prachtig voorbeeld van creatieve ondernemingszin.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider secundair onderwijs

In de kijker
Mededelingen september 2011 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-nieuws  Aardrijkskunde
 DPB-adressenlijst  Biologie/chemie/natuurwetenschappen
 DPB-kalender  Duits
 Documenten vanwege de scholen voor PB  Economie/handel
 Buitengewoon Onderwijs  Engels
 GOK  Esthetica
 Kerngroep Taaldrempels  Frans
 Schoolmediatheek  Fysica
 Schoolpastoraal  Geschiedenis
   Godsdienst
   Lichamelijke opvoeding
   Maatschappelijke vorming
   Muzikale opvoeding
   Nederlands
   Personenzorg
   Project Algemene Vakken
Vakoverschrijdende Mededelingen  Techniek
 Taaldrempels  Voeding 
 Taaltip  Wiskunde 
   
   
   
   

 

DPB-nieuws top
Vernieuwing binnen het team SO en aankondiging van komende initiatieven.
Meer info
 
DPB-adressenlijst top
Adressenlijst van de Diocesane Pedagogische Begeleiding secundair onderwijs.
Meer info
 
DPB-kalender  top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2011-2012.
Meer info
 
Documenten vanwege de scholen voor de pedagogische begeleiding  top

Zoals elk jaar vragen wij aan de scholen een aantal actuele schoolgegevens om ons begeleidingswerk zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren. Dank zij de snelle digitale evoluties kunnen scholen de administratieve gegevensverwerking al heel wat vlotter laten verlopen.  Als DPB willen we daar zo veel mogelijk op inspelen.
Meer info

Buitengewoon Onderwijs  top
Bij de start van het nieuwe werkjaar stellen we kort het jaarthema voor van de directievergaderingen en PAG-werking.
Meer info
 
GOK top
De vierde GOK-cyclus van 3 schooljaren gaat van start.  Het kan nuttig zijn de data van de netwerkdagen GOK voor dit schooljaar tijdig te noteren.
Meer info
 
Kerngroep Taaldrempels  top
 • Toelichting bij de taaltips
 • Nieuwe spreekwoorden over Twitter of andere technologie als inspiratiebron voor het nieuwe schooljaar
 • Nascholingen Centrum Taal en Onderwijs
 • De Vlaamse regering heeft de Talennota van minister van Onderwijs P. Smet goedgekeurd
 • Neem een kijkje op de website van DPB Gent (http://www.dpb-gent.be/->secundair onderwijs-> taalbeleid->taaldrempels op school) 

Meer info
 

Schoolmediatheek  top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
Naast de aankondiging van diverse informatie en initiatieven, ook een korte reflectie bij de uitdagende opdracht voor een hedendaagse schoolpastoraal en het wezenlijke van elk leraar zijn.
Meer info
 
Vakoverschrijdend: Taaldrempels  top
 • Toelichting bij de taaltips
 • Nieuwe spreekwoorden over Twitter of andere technologie als inspiratiebron voor het nieuwe schooljaar
 • Nascholingen Centrum Taal en Onderwijs
 • De Vlaamse regering heeft de Talennota van minister van Onderwijs P. Smet goedgekeurd
 • Neem een kijkje op de website van DPB Gent (http://www.dpb-gent.be/->secundair onderwijs-> taalbeleid->taaldrempels op school)

Meer info
 

Vakoverschrijdend: Taaltip top
Nieuwe spreekwoorden op Twitter en andere technologie bedenken? Het kan creatieve geesten enkel vreugde schenken.
Meer info
 
Aardrijkskunde  top
In deze bijdrage vind je een overzicht van interessante bijscholingen voor de leraar aardrijkskunde tijdens dit schooljaar.  Zowel leerkrachten van eerste, tweede en derde graad, als leerkrachten TSO, KSO en ASO zullen hier hun gading vinden.
Speciale aandacht gaat naar een initiatief waarbij niet-geografen (en startende leraren) die in de 3de graad les geven "wegwijs" gemaakt worden in de thema's van die leerplannen.
Meer info
 
Biologie/chemie/natuurwetenschappen  top
In deze eerste Mededelingen van het nieuwe schooljaar vind je o.a. de informatie over de nieuwe leerplannen, een overzicht van de nascholingen voor dit schooljaar, een oproep tot uitwisseling van lesmateriaal voor IO's in STW, de aankondiging van de Dag van de beginnende leraren, het congres VeLeWe, het aanbod van projecten en wedstrijden, de nieuwste update van de databank 'Gevaarlijke stoffen' en interessante websites en lesmateriaal.
Meer info
 
Duits  top
Hoe het taalniveau van leerlingen testen?  Wat is de mening van bekende en onbekende Vlamingen over de Duitse taal?  Hoe kunnen we het talenonderwijs stimuleren en verbeteren?  Hoe kunnen we aan onze eigen talenkennis werken en onze didactische kennis uitbreiden?  In deze Mededelingen vinden jullie alvast enkele suggesties.
Meer info
 
Economie/handel  top
Info voorscholing nieuw leerplan Kantoor en Verkoop, vormingen en herinnering nascholingen.
Meer info
 
Engels top
 • Nascholing: "Europese Dag van de Talen (EDT)", "Dagen voor beginnende leraren", "Werken met blogs", "Dag van de leraren Engels en Duits"
 • Aan de slag met het nieuwe leerplan voor de eerste graad
 • De talennota van de minister van Onderwijs

Meer info
 

Esthetica top
Hierbij vind je een overzicht van de nascholingen voor esthetica in 2011-2012.
Meer info
 
Frans top
Info bij de start van een nieuw schooljaar: beginnende leraren, talennota, leerplannen, gemeenschappelijke talendag, nascholingen, boum de la rentrée, week van de Franse film, Georges Brassens, 10de Europese Dag van de Talen.
Meer info
 
Fysica top
Overzicht van nieuwe leerplannen, interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Geschiedenis top
 • Afscheid en opvolging
 • Een vooruitblik

Meer info
 

Godsdienst top
 • Contactgegevens en werkverdeling
 • Vakvergaderingen per graad en per scholengemeenschap
 • Overzicht ondersteuningsbijeenkomsten voor het BuSO
 • Nascholingsaanbod HDGI
 • Varia: studienamiddag "het vak godsdienst herzien?", startavond Welzijnszorg, startavond Missio, vormingsaanbod Oude Abdij, Wereldjongerendagen.

Meer info
 

Lichamelijke opvoeding top
 • Algemene didactische en pedagogische berichten en overzicht leerplannen LO 
 • Nascholing lichamelijke opvoeding december 2011 van PEDIC
 • Onderzoek naar blessures bij leerkrachten LO
 • Variapunten die je niet mag missen!
   

Meer info
 

Maatschappelijke vorming top
Het nieuwe leerplan MAVO voor de eerste graad van de B-stroom maakt nascholing van de betrokken leraren noodzakelijk.  Schrijf nu in via www.nascholing.be.  Bespreek nu reeds met de directie de installatie van de vereiste infrastructuur.
Meer info
 
Muzikale opvoeding top
Uitgebreide info rond de dag van de muziek op 7 november 2011, informatie rond vakvergaderingen, leerplannen en een nascholing voor 2de graad verzorging-voeding en muziek.
Meer info
 
Nederlands top
 • Staat de leraar alleen?  Wij nemen hier een aangepaste versie op van de tekst die in het eerste nummer van Breedbeeld gepubliceerd werd.
 • Bij het begin van het nieuwe schooljaar verwijzen we naar de website van het VVKSO voor een overzicht van de leerplannen die van toepassing zijn.  Vakwerkgroepen die willen werken rond leerlijnen kunnen gebruik maken van een schema eindtermen rond vaardigheden voor de drie graden. Lessuggesties vind je op www.dagvandepoezie.be
 • Tiende Europese Dag van de Talen op 30 september 2011 en Gemeenschappelijke talendag op 12 oktober 2011.
 • Overzicht nascholingen 2011-2012.
 • Talennota minister van Onderwijs.

Meer info
 

Personenzorg top
Data opvolgings- en voorscholingstrajecten Verzorging-voeding/Organisatiehulp/Verzorging.  Mogelijke nascholingen.  Dagen beginnende leraren.
Meer info
 
Project Algemene Vakken top
We nodigen alle leraren die voor het eerst MAVO of PAV geven uit naar de "Dag voor beginnende leraren".
Meer info
 
Techniek top
Nascholingen "Aan de slag met kunststof" en "Aan de slag met metaal".
Meer info
 
Voeding top
 •  Leerplannen 2011-2012
 • Ontwerpleerplannen 2012-2013
 • Bibliotheek
 • Websites
 • Nascholing VSKO schooljaar 2011-2012
 • Vakgerichte aanvangsbegeleiding
 • Website en mededelingen DPB

Meer info

Wiskunde top
 • Overzicht van de te volgen leerplannen
 • Nascholingen
 • Jaarplanning
 • Aansluiting van de tweede graad op het leerplan van de eerste graad
 • Terminologie en symbolen
 • Documenten en websites wiskunde
 • Beginnende leraren
 • Enkele data om te noteren

Meer info
 

 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO