2011-2012/DM2

 

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 2 - oktober 2011

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het tweede nummer van onze Diocesane Mededelingen van het schooljaar 2011-2012.

In een eerste deel vindt u zoals gewoonlijk heel wat algemene info: een kennismaking met de nieuwe directies in onze secundaire scholen, de DPB kalender, nieuws vanuit het BuSO, bijdragen van de kernteams Actief leren en Taaldrempels op school en de vaste rubrieken schoolmediatheek en schoolpastoraal. De rubrieken GOK en “wie zoekt die vindt” zitten in een nieuw kleedje dat ook een vaste rubriek wordt met als titel “ Optimale onderwijskansen”.

Het tweede luik omvat een hele reeks bijdragen van de vakbegeleiders. Samen met het septembernummer zijn nu alle vakken aan bod gekomen bij de start van het nieuwe schooljaar met nuttige informatie voor de betrokken leraren. Bij vakoverschrijdend vindt u de taaldrempels en taaltip terug en ook het nieuwe aanbod van de begeleiders verkeers- en mobiliteitseducatie.

Boeiende realisaties uit het dagelijkse schoolgebeuren staan weer letterlijk “in de kijker”. In het Instituut Mariagaard Wetteren kan je genieten van de producten gerealiseerd door de leerlingen “grootkeuken” en “restaurant en keuken” in een prachtig nieuw didactisch restaurant. Het VTI van Deinze mag terecht fier zijn op hun nieuwe polyvalente en heel modern uitgeruste sporthal; de leerlingen kunnen tijdens en buiten de schooluren oefenen aan een gezonde conditie. In de Leiepoort Deinze, campus Sint-Hendrik werken de leerlingen van 6 Latijn-Wetenschappen en hun leraar aardrijkskunde een gans jaar rond de klimaatsproblematiek met hun AHA project waarmee zij de eerste prijs van de 'Polar Quest' in de wacht gesleept hebben.

Veel leesgenot

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO Bisdom Gent
 

In de kijker
Mededelingen oktober (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-kalender  Aardrijkskunde
 DPB-nieuwe directies  Biologie/chemie/natuurwetenschappen
 DPB-nieuws  Duits
 Buitengewoon onderwijs  Economie/handel
 Actief leren  Engels
 Taaldrempels op school  Esthetica
 Optimale onderwijskansen  Frans
 Schoolmediatheek  Fysica
 Schoolpastoraal  Geschiedenis
   Godsdienst
   Humane wetenschappen
   Informatica
   Klassieke talen
   Land- en tuinbouw
   Lichaamsverzorging
   Lichamelijke opvoeding
Vakoverschrijdende Mededelingen  Maatschappelijke vorming
 Taaldrempels  Muzikale opvoeding
 Taaltip  Nederlands
 Verkeer en mobiliteit  Personenzorg
   Project Algemene Vakken
   Techniek
   Wiskunde

 

DPB-kalender top
Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2011-2012.
Meer info
 
DPB-nieuwe directies top
Dit schooljaar mogen we alweer een talrijke groep nieuwe directies in onze secundaire scholen verwelkomen.
Meer info
 
DPB-nieuws top
De Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst SO organiseert ook dit schooljaar een "Dag van de mentor".  Deze vormingsdag is gericht op mentor-coaches die een begeleidende taak opnemen ter ondersteuning van nieuwe leraren, stagiairs en LIO'ers.
Meer info
 
Buitengewoon onderwijs top
Eind vorig schooljaar werd een project rond kansarmoede in Don Bosco Aalst afgerond. We blikken even terug ...
Meer info
 
Actief leren top
Hoe pak je ordeproblemen aan bij actief en coöperatief leren?
Meer info
 
Taaldrempels op school top
 • Actualiteit doet leerlingen beter lezen
 • Onlinekrant Wablieft.be
 • Boeken boeien.

Meer info
 

 Optimale onderwijskansen top
 • 17 oktober: Werelddag van verzet tegen extreme armoede
 • Recht op degelijk onderwijs voor elk kind
 • Nuttige tips bij de opstart van de 4de GOK-cyclus
 • Nuttige websites.
   

Meer info
 

Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
Meer info
 
Schoolpastoraal top
In deze bijdrage heel wat teksten, initiatieven en uitnodigingen ‘om spel te maken’ van armoedebestrijding, wereldburgerschap, interreligieus bidden, verantwoordelijkheidszin voor wat ons gegeven is… ook al is dat allemaal geen kinderspel. Maar dat is op pad gaan met jongeren.
Meer info
 
Vakoverschrijdend: Taaldrempels top
 •  Actualiteit doet leerlingen beter lezen
 • Onlinekrant Wablieft.be
 • Boeken boeien.

Meer info
 

Taaltip top

Hoe leer je leerlingen op lezen beter scoren?  Tijd om de actualiteit aan te boren!
Meer info 

Verkeer en mobiliteit top
Begeleiding voor Verkeers- en Mobiliteitseducatie (VME) opnieuw mogelijk.
Meer info
 
Aardrijkskunde top
 • Lesmateriaal en opdrachten i.v.m. oceanen, zeeën en kusten
 • "U bevindt zich hier", studiedag en tentoonstelling over de cartografie in België door de tijden heen
 • De kustatlas, informatiebron over kust en zee én illustratie van een eenvoudige GIS-toepassing
 • Gesteenten voor dummies.

Meer info
 

Biologie/chemie/natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je o.a. informatie over de nieuwe leerplannen, een overzicht van de nascholingen in verschillende nascholingscentra, een warme oproep tot uitwisseling van lesmateriaal voor IO's in STW, gratis dvd Biodiversiteit, de aankondiging van de Dag van beginnende leraren, ET en leerplannen in Sportwetenschappen ASO, het congres VeLeWe, een ruim aanbod aan projecten en wedstrijden, de nieuwste update van de databank "Gevaarlijke stoffen" en interessante websites, boeken en materiaal.
Meer info
 
Duits top
Nascholingskalender, Fortbildungsbroschüre 2012/13, Weblinks.
Meer info
 
Economie en handel top
Nieuwe nascholingen, herinnering interessante nascholingen en contactmomenten, didactisch materiaal voor leraren logistiek.
Meer info
 
Engels top
Een uitdaging voor leerlingen van de tweede graad (4des) en derde graad: The Telenet - BBC Public Speaking Awards.
Meer info
 
Esthetica top
 • Dagen beginnende leraren op 5 oktober 2011
 • Lezingenreeks "Het Lam Gods" op dinsdagavonden in het najaar 2011
 • Film centraal op 12 november 2011
 • "Lessen over kunst, een koud kunstje ...? op 14 maart 2012.

Meer info
 

Frans top
Nascholingsproject voor leraren die voor het eerst Frans geven in BSO (2de en 3de graad).
Meer info
 
Fysica top
Overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
Meer info
 
Geschiedenis top
 • Kennismaking
 • Dagen van de beginnende leraren
 • Overzicht van de nascholingen
 • Vakdidactisch onderzoek geschiedenis
 • Enkele suggesties om de lessen te stofferen.

Meer info
 

Godsdienst top
In deze bijdrage willen we jullie aandacht vragen voor het permanent leren van de godsdienstleerkracht zelf.  Het is noodzakelijk om op het gebied van het vak en de spiritualiteit de recente ontwikkelingen te volgen.  Bij het Hoger Godsdienstinstituut vind je elk schooljaar een ruim aanbod aan nascholingen die op de lespraktijk geënt zijn.  We vragen jullie aandacht voor dit aanbod en enkele andere nascholingen.
Meer info
 
Humane wetenschappen top
Netwerkvergaderingen Humane wetenschappen, sharepoint Humane wetenschappen, nascholing over mediawijsheid 7 oktober 2011, lesmateriaal over Europa, over wereldburgerschap, over politiek, over kunst, over zelfbeeld en schoonheidsideaal, tentoonstellingen, ...
Meer info
 
Informatica top
Informatie over de te gebruiken leerplannen in het schooljaar 2011-2012.
Meer info
 
 Klassieke talen top
Toekomstige initiatieven, voortleven van de oudheid en enkele varia.
Meer info
 
Land- en tuinbouw top
 • Competentieontwikkeling in Land- en tuinbouwonderwijs in Slovenië
 • Plannning schrijfsessies en reflectiemomenten in het kader van de nascholing voor de implementatie van de nieuwe leerplannen 2de graad BSO/TSO en 3de graad TSO
 • Planning leerplancommissies en netwerkvergaderingen schooljaar 2011-2012.

Meer info
 

Lichaamsverzorging top
Info bij de start van een nieuw schooljaar: leerplannen, beginnende leraren, nascholing, interessante websites.
Meer info
 
Lichamelijke opvoeding top
 • Informatie over de nascholing LO december 2011 in ons bisdom Gent
 • Verwijzingen naar het aanbod, hoe inschrijven en betalen ...
 • Linken naar websites met nascholingsaanbod buiten ons bisdom
 • Variapunten die je niet mag missen!

Meer info
 

Maatschappelijke vorming top
Vergadering voor vakgroepcoördinatoren PAV en MAVO op maandag 21 november 2011.
Meer info
 
Muzikale opvoeding top
 • Dagen beginnende leraren op 12 oktober 2011
 • Dag van de muziek op 7 november 2011
 • Nascholing verzorging-voeding & MO op 27 oktober 2011

Meer info
 

Nederlands top
 • Werken aan leesvaardigheid via Jongerenkrant Kits
 • Werken aan literaire competentie?  Je vindt inspiratie via Boektoppers en De lijsters
 • VONK stopt, maar verdwijnt niet
 • Criteria voor de evaluatie van een schoolboek Nederlands eerste graad
 • Regionale bijeenkomst vakcoördinatoren Nederlands
 • Taaldag Nederlands KU Leuven - woensdag 16 november 2011.

Meer info
 

Personenzorg top
We vragen je aandacht voor de inschrijvingsmodaliteiten van de nascholingen en geven je documentatiemateriaal mee.
Meer info
 
Project Algemene Vakken top
 •  Schrijf nu in voor de zeer praktische nascholing MVT in BSO en PAV
 • Vergadering voor vakgroepcoördinatoren PAV en MAVO op maandag 21 november 2011.

Meer info
 

Techniek top
Nascholing techniek rond het verwerven van basisvaardigheden voor de leraar in A en B-stroom.
Meer info
 
Wiskunde top
 • Inzicht meetkunde lijkt aangeboren
 • Microsoft Wiskundehulp 4.0
 • Wiskunde B-dag
 • SoHo-wiskunde en uitnodiging voor overleg
 • Wiskunde in de eerste graad B en uitnodiging voor overleg
 • Wiskunde in de tweede graad en aankondiging overleg
 • Varia zoals websites, boeken, nascholingen.

Meer info
 

 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider