2010_2011/DM4

Diocesane mededeling secundair onderwijs

nr. 4 - december 2010

Editoriaal

Geachte lezer
Geachte directeur

Hierbij bezorgen wij u graag het vierde nummer van onze Diocesane Mededelingen. Het is meteen de laatste zending voor 2010.

Wij willen u en allen die u dierbaar zijn onze beste wensen aanbieden voor een hartverwarmende afsluiting van het oude jaar, maar vooral voor een vrede- en vreugdevol 2011!

In het eerste deel van dit nummer vindt u algemene informatie, die nuttig is voor alle schoolbetrokkenen. Er is de DPB-kalender voor de komende periode, nieuws uit het BuSO, bijdragen van de kernteams “actief leren” en “taaldrempels” en de vaste rubrieken schoolmediatheek, schoolpastoraal en “wie zoekt die vindt”… In schoolpastoraal willen we graag de studiedag van CCS-ICS op 2 februari 2011 warm aanbevelen.

Het tweede deel van deze Mededelingen bestaat uit bijdragen uit de diverse vakgebieden. Wij hopen dat ze de nodige aandacht kunnen krijgen van alle betrokken leraren.

De “taaldrempels, taaltip en actief leren” vragen vakoverschrijdende aandacht en worden daarom in deze rubriek van vakoverschrijdende mededelingen nog eens opgenomen.

Onze rubriek “In de kijker” neemt u weer mee in boeiende schoolverhalen. De leerlingen van de humaniora Heilige Familie in Sint-Niklaas genieten van een gans jaar creatieve en feestelijke activiteiten ter gelegenheid van 150 jaar school. In het VTI Sint-Lucas te Oudenaarde worden zinvolle sensibileringsacties ondernomen na een dodelijk ongeluk van een medeleerling. In het instituut Stella Matutina Michelbeke loopt “run for the future” voor zuster Jeanne Devos. De wetenschapsweek werd een originele “back to science “ voor de leerlingen van de humaniora Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie in Sint-Niklaas en tot slot genieten we van 20 jaar sprankelende schoonheid met “Beauty Bubbles” in BenedictusPoort campus Ledeberg.

Veel leesgenot.

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO

In de kijker
Mededelingen december 2010 (volledig)

Algemene Mededelingen Mededelingen van Vakbegeleiders
 DPB-kalender  Aardrijkskunde
 Buitengewoon onderwijs  Biologie/chemie/natuurwetenschappen
 Kerngroep Actief Leren  Duits
 Kerngroep Taaldrempels  Engels
 Schoolmediatheek  Fysica
 Schoolpastoraal  Godsdienst
 Wie zoekt die vindt  Humane wetenschappen
   Informatica
   Land- en tuinbouw
   Muzikale opvoeding
   Nederlands
   Personenzorg: verzorgende en verpleegkundige vakken
   Studiegebied Personenzorg
   Techniek
   Wiskunde
   
Vakoverschrijdende Mededelingen  
 Actief Leren  
 Taaldrempels  
 Taaltip  

 

 DPB-kalender top

Een overzicht van de DPB-activiteiten schooljaar 2010-2011.
meer info

 Buitengewoon onderwijs top
Werken aan teambuilding is ook voor de leerlingen bijzonder belangrijk.  VTS3 weet hoe je dit aanpakt.
meer info
 
 Kerngroep Actief Leren top
Hoe stel je groepen samen bij actief en coöperatief leren?
meer info
 
 Kerngroep Taaldrempels top
 • Sticordibank op www.lievencoppens.com
 • Elke leerkracht heeft een oogje op taal, bijdrage gebracht op HSN
 • Naar taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen voor taalbeleid, een publicatie van uitgeverij Plantyn. 

meer info
 

 Schoolmediatheek top
Grasduinen door de wereld van boeken en bibliotheken.
meer info
 
 Schoolpastoraal top
In deze Advent als voorbereiding op Kerstmis biedt deze pastorale bijdrage gedachten en initiatieven om "het gekneusde en vertrapte in het licht te tillen, tegenstroom te zijn van hoop ondanks het onheil, van recht doen, onvoorwaardelijk, van mild zijn en van mededogen".
meer info
 
 Wie zoekt die vindt top
Op www.cego.be staat momenteel gratis te downloaden lesmateriaal over 'Lopke', een meisje in (kans)armoede.  Het materiaal, eigenlijk ontwikkeld voor de basisschool, is mits de nodige dosis creativiteit zeker ook bruikbaar in de eerste graad van het (Bu)SO.
meer info
 
 Vakoverschrijdend: Actief Leren top
Hoe stel je groepen samen bij actief en coöperatief leren?
meer info
 
 Vakoverschrijdend: Taaldrempels top
 Sticordibank op www.lievencoppens.com
 • Elke leerkracht heeft een oogje op taal, bijdrage gebracht op HSN
 • Naar taalkrachtige lerarenopleidingen. Bouwstenen voor taalbeleid, een publicatie van uitgeverij Plantyn. 

meer info
 

 Vakoverschrijdend: Taaltip top
Op school zijn de instructies omvangrijk.  Aandacht voor instructietaal is dus belangrijk.
meer info
 
 Aardrijkskunde top
Deze bijdrage verwijst naar de interactieve site "planeet aarde" die sedert kort operationeel is en naar enkele bruikbare en voor iedereen toegankelijke animaties op het internet.  Je vindt er ook de oproep voor deelname aan een GIS-nascholing en aan de GEO-olympiade in het voorjaar 2011.
meer info
 
 Biologie/chemie/natuurwetenschappen top
In deze Mededelingen vind je o.a. info over nascholingen, het servicedocument VOET en wetenschappen, wedstrijden en olympiades, de nieuwe wetgeving i.v.m. chemicaliën, nieuwe nomenclatuurregels voor organische chemie, interessante sites en interactief lesmateriaal voor biologie, chemie en natuurwetenschappen.
meer info
 
 Duits top
 • Shell Jugendstudie 2010.
 • Enkele interessante sites.
 • Het beroep managementassistant en kennis van het Duits.

meer info
 

 Engels top
Nascholing in Cambridge.
meer info
 
 Fysica/toegepaste fysica/ww/natuurwetenschappen top
 Overzicht van interessante nascholingen en nieuws van de wetenschappen.
 meer info
 
 Godsdienst top
 Wereldjongerendagen MADRID 2011.  Kansen voor de godsdienstles?
 meer info
 
 Humane wetenschappen top
Netwerkvergaderingen humane wetenschappen, studiedagen, sharepoint humane wetenschappen.
meer info
 
 Informatica top
Aankondiging van twee nascholingen waarin uitgebreid uitleg gegeven wordt over het nieuwe leerplan voor de 2de graad.  Informatie over een initiatief van Apple rond ICT-integratie en een wedstrijd rond websitebouwen.
meer info
 
 Land- en tuinbouw top
 •  Nascholing georganiseerd door VAL (vereniging voor agrarische leraren).
 • Startvergadering van de werkgroep "Bijen op school". 

meer info
 

 Muzikale opvoeding top
Vakvergaderingen niveau SG en nascholing Soundpainting in DPB Brugge.
meer info
 
 Nederlands top
 • Gedichtendag 2011 heeft als thema 'nacht'.
 • Taalpeil kijkt deze keer naar de invloed die het Nederlands heeft in het buitenland en naar de exotische elementen in onze taal.
 • Voor leraren Nederlands eerste graad werkten we een lesmodel taalbeschouwing uit in overleg met de leerplanvoorzitters van basis- en secundair onderwijs.
 • Nascholing i.v.m. werken met blogs.

meer info
 

 Personenzorg: verzorgende en verpleegkundige vakken top
Vormingen bij de implementatie van het vernieuwde leerplan 2de graad BSO verzorging-voeding, ondersteuning voor de zorgsector vanuit het RTC Oost-Vlaanderen.
meer info
 
 Studiegebied Personenzorg top
 • Geactualiseerde versies van de leerplannen Sociale en technische wetenschappen, meer bepaald van de onderdelen 'Studierichtingsprofiel en inleiding op het leerplan 2de en 3de graad', 'voeding 2de en 3de graad' en 'doelenboek'.  Toelichting door Ingrid Molein voor leraren IO sociale en technische wetenschappen component voeding. Keuze uit twee sessies in december. 
 • Benieuwd hoe de 21ste eeuw zich ontpopt als het tijdperk van de harmoniserende technologie? Lees dan verder.

meer info
 

 Techniek top
Nascholingen techniek 2de en 3de trimester.
meer info
 
 Wiskunde top
 • Wiskundeonderwijs in Vlaanderen: naar een betere doorstroming van het secundair naar het hoger onderwijs.
 • PRIME (wiskundevereniging voro studenten).
 • De Wageningse Methode (software)
 • Statistiek is er voor iedereen.

meer info
 

Met vriendelijke groeten

Marleen Lietaer
Hoofdbegeleider SO