Taaldrempels op school

Taaldrempels op school

1 Visie

1.1 Vaststellingen en aanbevelingen Onderwijsspiegel 2015

1.2 Mededeling VVKSO over taalscreening met bijlagen

1.3 Taken van de taalbeleidscoördinator en tips voor het schoolteam om een taalbeleidsplan efficiënt uit te voeren

1.4 Talennota P. Smet 'Samen taalgrenzen verleggen'

1.5 Aanbevelingen van de inspectie naar aanleiding van de doorlichtingen tijdens het schooljaar 2009-2010

1.6 Onderwijsspiegel 2009-2010

1.7 Toelichting begrippenkader door prof. Daems

1.8 Visie VVKSO - standpunt over discussienota

1.9 Talenbeleidsnota F. Vandenbroucke 'De lat hoog voor talen' 

2 Vaststelling beginsituatie leerlingen en opvolging

Naast observeren kan men via taaltesten informatie verzamelen over de taalvaardigheid van leerlingen.

2.1 Observatieformulieren

2.2 TAS

De TAS meet de taalvaardigheid van jongeren die starten in het secundair onderwijs.  Hij bestaat uit 2 edittoetsen en een luistertoets.  Je kunt de TAS gratis downloaden op http://www.cteno.be/index.php?idMenu=126&id_materiaal=432

2.3 DIATAAL

Diataal toetst leesvaardigheid, woordenschat en luistervaardigheid.  Je betaalt - naast de prijs voor de licentie - per toets, per leerling. Voor meer info: www.diataal.be

2.4 TASAN voor anderstalige nieuwkomers

Gratis downloaden op http://www.cteno.be/www_cteno/index.php?idWp=270&id_materiaal=412.

Ook toen er nog geen sprake was van verplichte screening, wees men al op het feit dat opvolging van de resultaten nodig was.  Zie Van Gorp en Verheyden in VONK, november december 2003 (doel en opvolging) en GOKschrift, mei 2009 (Wat na de toets?)

3 Vaststelling beginsituatie school in het kader van GOK en taalbeleid

3.1 Instrument voor analyse

4 Professionalisering voor alle leraren

4.1 Leerstijlen en onderwijsstijlen

4.2 Leerstoornissen
4.2.1  Inleiding
4.2.2  Let op! Eerste hulp
4.2.3  Mededelingen VVKSO:

  • M-VVKSO-2014-046: Wijzigingen in de reglementering vanaf 1 september 2014
  • M-VVKSO-2014-040: Visie op universal design for learning (UDL) en redelijke aanpassingen
  • M-VVKSO-2014-007: Toelichting bij het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet) (gewijzigd)
  • M-VVKSO-2013-038: Leerlingen met (een vermoeden van) dyslexie/dyscalculie in het secundair onderwijs
  • M-VVKSO-2013-002: Leerlingen met een vermoeden van ASS of met ASS in het gewoon secundair onderwijs
  • M-VVKSO-2011-070: Flexibele leertrajecten in het voltijds gewoon secundair onderwijs (gewijzigd)
  • M-VVKSO-2010-057: Protocollering en diagnostiek in leerlingenbegeleiding (PRODIA) 

4.2.4  Algemene info over dyslexie
4.2.5  Links

5 Taalgericht vakonderwijs

5.1 Algemeen

5.2 Kijkwijzers

5.3 Schooltaal
5.3.1 Publicaties in verband met schooltaal
5.3.2 Schooltaalwoorden Biologie

5.4 Leesstrategieën
5.4.1 leesstrategieën eerste graad
5.4.2 leesstrategieën tweede graad
5.4.3 leesstrategieën derde graad

5.5. Schrijfkaders

5.6 Taal in toetsen

5.7 Elke leraar een taalleraar? Werken aan taalbeleid in niet-taalvakken
5.7.1 Tips voor leraren LO
5.7.2 Tips voor leraren wiskunde
5.7.3 Tips voor leraren PAV en BGV
5.7.4 Tips voor leraren wetenschappen
5.7.5 Tips voor leraren STW en IO-teams
5.7.6 Tips voor leraren handelsvakken, economie en bedrijfseconomie
5.7.7 Tips voor leraren geschiedenis
5.7.8 Tips voor leraren beroepsgerichte vakken in het studiegebied Personenzorg
5.7.9 Tips voor leraren aardrijkskunde
5.7.10 Tips voor leraren biologie
5.7.11 Tips voor leraren godsdienst
5.7.12 Tips voor leraren klassieke studiën
5.7.13 Tips voor leraren techniek
5.7.14 Tips voor leraren fysica
5.7.15 Tips voor leraren chemie

5.8 Taal in elk vak

5.9 Impact taal in teksten en toetsen

6 Links, info en nascholingen

6.1 Meer informatie

6.2 www.wablieft.be

6.3 Luisterboeken

7 Opvang (ex)-anderstaligen

7.1 Meer informatie

7.2 Nieuwe leerboeken Nederlands voor anderstaligen

7.3 Leuke taaloefeningen voor de leerlingenwebsite

8 Taaltips uit de Regionale Mededelingen

8.1 Taaltips 2009 - 2010

8.2 Taaltips 2010 - 2011

8.3 Taaltips 2011 - 2012

8.4 Taaltips 2012 - 2013

8.5 Taaltips 2013 - 2014

8.6 Taaltips 2014 - 2015

9 Varia

9.1 Publicaties in verband met taalbeleid

9.2 Pictogrammen als visuele ondersteuning

9.3 Dertien doelen in een dozijn

9.4 Tips om een taalbeleid uit te bouwen